DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI THÁI NGUYÊN

Dự án – Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với Du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nằm trong chương trình Khoa học và công nghệ xây dựng Nông thông mới giai đoạn 2018-2020, sau hơn một năm thực hiện, các mô hình đã đi vào hoạt động và thu được kết quả đáng khích lệ.